Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fyzika I a II

 

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

prof.  Ing. František Schauer, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

nepublikovaný text - 611 str.

 

 

OBSAH

 

PŘEDM LUVA

 

ČÁST  I -  Ú V O D                                                                                                                                                               1

1.Předmět fyziky

2.Rozdělení fyziky

3.Fyzikální pojmy a veličiny              

4.Mezinárodní soustava jednotek - SI                                                                                                                                             

 

ČÁST  II - M A T E M A T I C K Ý   A P A R Á T A  M E T O D Y  F Y Z I K Y                                       7

5.Úvodní poznámky                                                                                                                                            

6.Základy vektorového počtu

7.Operátory pole

8.Kvantověmechanické operátory

        9.Metody statistické fyziky

 

ČÁST III    K L A S I C K Á   T E O R I E   P O H Y B U   Č Á S T I C  A   J E J I CH   S O U S T A V    33

 

10.Pohyb hmotného bodu

11.Dynamika hmotného bodu

12.Dynamika systému hmotných bodů

13.Dynamik dokonale tuhého tělesa

14.Tepelný pohyb

15.Mechanika ideálních tekutin

 

 

ČÁST  IV    R E L A T I V I S T I C K Á   T E O R I E    P O H Y B U                                                                            133

 

 

16.Klasická a speciální teorie relativity

17.Základní ideje obecné teorie relativity

 

ČÁST  V   F Y Z I K Á L N Í   P O L E                                                                                                                               160

 

 

18.Gravitační pole

19.Elektrostatické pole

20. Elektrický proud

21. Magnetické pole

22. Elektromagnetické pole

 

 

ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y                                                                                                                                        260

23. Harmonický oscilátor

24. Vlnění

25. Elektromagnetické vlnění

26. Geometrická optika

27. Fyzikální optika

28. Nelineární optika

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST VII - K V A N T O V Á  F Y Z I K A                                                                                                                      355

 

29 Částicové vlastnosti elektromagnetických vln

30 Vlnové vlastnosti částic

31 Schrödingerova formulace kvantové mechaniky

 

 

ČÁST  VIII - M I K R O Č Á S T I C E                                                                                                                               378

 

32 Základní částice

33 Dynamika mikročástic

34 Atom - elektronový obal

35 Atomové jádro

36 Radioaktivita

37 Molekuly

 

ČÁST  IX - M A K R O S K O P I C K É   S Y S T É M Y                                                                                               456

 

38 Struktura makroskopických systémů

39 Mechanické vlastnosti

40 Tepelné vlastnosti

41 Elektrické vlastnosti

42 Magnetické vlastnosti

43 Termoelektrické a optické vlastnosti

44 Fyzikální principy moderních elektronických a elektrotechnických prvků