6. KMITY A VLNY

6.1 KMITY

6.2 VLNY

6.1.1Základné pojmy
6.1.2Popis vlnenia, vlnová funkcia
6.1.3Vlnová rovnica
6.1.4Šírenie vlnenia v priestore, Huygensov princíp
6.1.5Interferencia vlnenia
6.1.5.1Interferencia koherentných vlnení postupujúcich rovnakým smerom
6.1.5.2Stojaté vlnenie
6.1.6Energia a intenzita vlnenia
6.1.7Grupová rýchlosť
6.1.8Dopplerov jav
6.1.9Odraz a lom vlnenia