Výsledná intenzita elektrického poľa v strede štvorca je daná súčtom intenzít od jednotlivých nábojov: E1 + E2 + E3 + E4            .

Pretože náboje sú rovnako veľké ( q1 = q2 = q3 = q4) a majú rovnakú vzdialenosť od stredu štvorca, platí pre veľkosť intenzity:

.

Obr.8.1.4.1  a)                                                                     Obr.8.1.4.1  b)                                                              Obr.8.1.4.1  c)

 


 

 

Výsledná intenzita v prípade a) aj v prípade b) sa rovná nule.

V prípade c) je smer výslednej intenzity  znázornený na obrázku c). Výsledná intenzita má veľkosť