Obr. 8.1.4.1


 

Q1 = 8 mC

Q2 = 5 mC

d = 20 cm

Podľa  obrázka je zrejmé, že výsledná intenzita môže byť nulová iba v oblasti II. Výsledná intenzita elektrického poľa v bode P sa rovná súčtu intenzít E1E2, ktorými prispievajú jednotlivé náboje. Intenzita sa rovná nule, keď E1 + E2 =0. Podľa obrázka je to vtedy, keď E1 = E2, teda

.

Po použití vzťahu  d2 = dd1  a odmocnení rovnice dostaneme

,

po úprave

Intenzita je nulová vo vzdialenosti 12 cm od väčšieho náboja.