10

MAGNETOSTATIKA

 


Potrebné vedomosti

Predpokladom úspešného štúdia magnetostatiky je dobre ovládať pojmy, veličiny a vzťahy elektrostatiky. Z matematiky je nevyhnutné ovládať základy vektorovej algebry, poznať Stokesovu a Gaussovu - Ostrogradského  vetu pre krivkové, plošné a objemové integrály, vedieť aplikovať diferenciálny Hamiltonov operátor na skalárne i vektorové funkcie priestorových premenných (gradient skalárnej funkcie, divergencia vektorovej funkcie, rotácia vektorovej funkcie).

 

10.1 MAGNETICKÉ POLE A JEHO PREJAVY

 

Učebné ciele

Po naštudovaní podkapitoly by mal študent vedieť vymedziť pojem stacionárne magnetické (magnetostatické) pole, mal by poznať prejavy magnetického poľa. Mal by vedieť definovať fyzikálnu veličinu magnetická indukcia prostredníctvom Lorentzovej sily pôsobiacej na pohybujúci sa elektrický náboj v magnetickom poli. Študent by mal vedieť objasniť pojem magnetické indukčné čiary.

 

 

Kľúčové slová

Elektromagnetické pole, stacionárne magnetické pole, magnetická indukcia, Lorentzova sila, magnetické indukčné čiary.