7. KINETICKÁ TEÓRIA PLYNOV A TERMODYNAMIKA

7.1 KINETICKÁ TEÓRIA PLYNU

7.1.1Tlak plynu

7.1.2Pascalov a Daltonov zákon
7.1.3Teplota a vnútorná energia plynu
7.1.4Stavová rovnica ideálneho plynu
7.1.5Tepelné kapacity plynov
7.1.6Stredná voľná dráha
7.1.7Boltzmannov zákon
7.1.8Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlostí
7.1.9.1Prenosové javy, difúzia
7.1.9.2Tepelná vodivosť
7.1.9.3Vnútorné trenie
7.1.9.4Závislosť koeficientov prenosu od tlaku
7.1.10Van der Waalsova stavová rovnica

7.2 TERMODYNAMIKA